«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Şənbə günü, 2024-05-25, 0:54 AM
Main » Files » Qadın hüququ » Qanunvericilikdə

2009-09-12, 5:28 AM
 
 
Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin
SİYAHISI

VIII. QARA METALLURGİYA

     (...əvvəli ötən sayımızda)

    
Qara metallurgiyada ümumi peşələr

     İsti metalın damğalayıcısı; metalla əridilmiş işlərdə məşğul olan çalovçu; metallurgiya istehsalatında kran maşinisti; isti metalın nəqledici-maşinisti; boru və prokat istehsalının metodiki, kameralı sobolarında və quyularında işlə məşğul olan metal qızdırıcısı; işdə pnevmatik alətlə məşğul olan metalın səthi emalçısı; odla təmizləmə ilə məşğul olan metalın səthi qüsurlarının emalçısı; əl ilə yükləmə və boşaltma ilə məşğul olan doldurma, odadavamlı materialların və termik qarışıqların hazırlayıcısı; maye metalın əridilməsi və tökülməsi işləri ilə bilavasitə məşğul olan fəhlələr; işin əl ilə yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan isti metalın kəsiçisi; isti metalı yığışdıran; metallurgiya istehsalatında tullantıları yığışdıran; şıxtaçı; şlakçı; metalın qüsurlarının aradan qaldırılması işləri ilə məşğul olan cilalayıcı; tədarüklərini, külçələrin, şprislərin və hazır məhsulun mexanikləşdirilməmiş ambarlarında məşğul olan metal qalaqlayıcı.
    
Domna istehsalatı

     Domna sobalarının bunkerçisi; domna sobasının yuxarısında olan; domna sobasının su kəməri işçisi; domnaşlakının xırdalayıcısı; domna sobasının kürəçisi; tərəzi – vaqon maşinisti; şixta ötürən maşinist; skipçi.
    
Poladəritmə istehsalatı

     Doldurma maşınının maşinisti; polad qəliblərin hidrotəmizləyici və yağlayıcı maşinisti; yanacaqdoldurma maşınının maşinisti; mikserçi; blokların doldurucusu; turşu əridicisi; poladtökmə qanovların hazırlayıcısı; ərintilərin tökülməsi üçün tərkiblərinhazırlayıcısı; marten şobası poladəridəninin komplekçisi, elektrik şobası polpdəridmənin köməkçisi, dəmirin düzgün bərpası şobası poladəridəninin köməkçisi, konverter poladəridəninin köməkçisi, elektrik şlakın qurğusunun poladəridəninin köməkçisi; poladtökən; konvertor poladəridəni, marten şobasının poladəridəni, dəmirin düzgün bərpası şobasının poladəridəni, elektrikşlakı əridicisi qurğusunun poladəridəni, elektrik şobasının poladəridəni.
    
Prokat istehsalı

     Pek bişirən; isti prokat maşının yaymaçısı; təbəqəvuran; isti prokat maşını yaymaçısının köməkçisi; rels bərkidilməsi üçün presləyici – deşikaçan; sortluq dəmir prokatı istehsalında məşğul olan çilingər – bələdçi; stopaçı.
    
Boru istehsalı

     Kalibrləmə maşınının yaymaçısı, borunun isti prokatı maşınının yaymaçısı, boruların soba qaynaqlı maşınının yaymaçısı; borunun soyuq prokatı yayıçısı, boruqəlibləmə maşınının yaymaçısı; mexanikləşdirilməmiş maşında məşğul olan boru məftilçisi; soyuq boruların vəbalonların əl ilə daşınması ilə məşğul olan yükləyici; presdə boru kalibrçisi; boruların çıxdaşları üzrə məşğul olan, pres və çəkiç dəmirçisi; borunun isti prokatı maşınının yayımçısının köməkçisi, borunun soyuq prokatı maşınının yayımçısının köməkçisi; soyuq boruların və balonların əl ilə kəsilməsi ilə məşğul olan boru və tədarük kəsiçisi.
    
Ferroərinti istehsalatı

     Ferroərinti sobalarının ocaqçısı; ivanadiyi beş oksidlinin əridilməsi ilə məşğul olan əridici; feroərinti əridicisi; fəhlələr, alüminiotermik üsulla metalxromun və xrom tərkibli ərintilərin alınmasıilə məşğul olan fəhlə; açıq tipli qövslü sobalarda silisiumlu ərintilərin əridilməsi ilə məşğul olan fəhlələr.
    
Koks-kimya istehsalatı

     Barilyetçi; qapıçı; dozalaşdırıcı; naftalinin xırdalanması və qablaşdırılması ilə məşğul olan xırdalayıcı; lükçü; benzolun istehsalı, onun hidrotəmizlənməsi və rektifikasiyası ilə bilavasitə məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər; koks batareyalarının xidməti ilə məşğul olan çilingər-təmirçi; koks məhsullarının tutulması sexində fenol qurğularına xidmətlə məşğul olan skruberçi-nasosçu.
    
Odadavamlıların istehsalatı

     Xəlitə hazırlayan maşınların məkiklərinin əl ilə yükləmə və boşaldılması ilə məşğul olan, xəlitə hazırlayan maşınların məkikçisi; sobalarda əl ilə doldurma və boşaltma ilə məşğul olan kürəçi; köpüklü mayenin tökücüsü-hamarlayıcısı; tunel vaqonlarında və sobalarında əl ilə görülən işlərdə sazlayıcı; məmulatın və yarımfabrikatların çeşidləyicisi; odadavamlı məmulatların qəlibləyicisi; əl ilə məşğul olan şixtaçı-dozalaşdırıcı.
    
Metalların təkrar emalı

     Tullantıların və metalqırıntıların doğranması ilə məşğul olan qazkəsicisi.
     (ardı var...)

Category: Qanunvericilikdə | Added by: IslamQadini
Views: 2103 | Downloads: 0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]