«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Şənbə günü, 2024-05-25, 2:28 AM
Main » Files » Qadın hüququ » Qanunvericilikdə

2009-09-12, 5:42 AM
 
Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin
SİYAHISI

XVI. KİMYA İSTEHSALATI

     (...əvvəli ötən sayımızda)

    
Kimya istehsalatının ümumi peşələri

     Pekin əridilməsi və nəcibləşdirilməsi ilə məşğul olan əritmə aparatçısı; kauçukun deşiklənməsi-buxarlanması ilə məşğul olan buxarlandırıcı; aparatların və tutumların daxilində, quyularda, sənaye və çirkab kanalizasiyalarının kollektorlarında işləyən fəhlələr; işləri xüsusi qurğular və inventar taxtabəndlər və başqa qurğular olmadan hündür nərdivanlarda və pilləkənlərdə yerinə yetirən fəhlələr; benzol, ksilol, toluol, selen və selentərkibli maddələrin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr; istehsalat binalarının flüor, hidrogen-flüorid və flüoridlər ayrılan işçi zonalarının istehsalat işçiləri.
    
Qeyri-üzvi maddələrin istehsalı

    
Kalsium-karbidin istehsalı

     Növbələrdə çalışan və sobalara xidmət və karbidin əl ilə xırdalanması ilə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Flüorit turşusunun istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Sianid turşusunun istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Fosgen istehsalı

     Növbələrdə çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Civə və civə birləşmələrinin istehsalı

     Növbələrdə çalışan və məsafədən idarəetmə istehsalatlarından başqa, texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Sarı fosforun istehsalı

     Növbələrdə çalışan və bilavasitə şaxtaların çatdaq sobalarına, bişirmə və aqlomerasiya sobalarına, xırda parçaların dənələşdirilməsi qurğularına xidmətlə, fosforun elektrosublimasiyası şöbələrində, fosfor tutumlarının doldurulmasında, fosforun anbar tutumlarına, fosfor şlamlarına, şlamın distilləsinə xidmətlə və yanar maye şlaklarının emalı ilə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Fosfor 3-xlorid və fosfor 5-sulfidin istehsalı

     Növbələrdə çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Qırmızı fosforun istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Xlorun civə üsulu ilə istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan fəhlələr.
    
Maye xlorun və xlor 4-oksidin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan fəhlələr.
    
Xlorlu əhəngin və kalsium hidroxloridin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Allüminium xloridin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Xlorlu kükürdün və stibium 5-xloridin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Mis 2-xloridin, sink xloridin və qalay xloridin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, iütəxəssislər və fəhlələr.
    
Sianid duzları və birləşmələrinin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
İşıqtərkibilərin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Altıvalentli xromun və natrium sulfidin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Silisium 4-oksidin (ağ dudanın) və aerosilin istehsalı

     Quru əmtəəlik malların qurudulması və qablaşdırılması mərhələlərində məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Kükürdlü karbonun (karbon 4-sülfidin) istehsalı

     Retort və kondinsasiya bölmələrində məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Flüor, hidrogen-flüorid və flüoridlərlə iş

     Rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr (hidrogen-florid turşusu və flüoridlər tətbiq etməklə görülən işlərdən başqa).
    
Arsenat və arsenit birləşmələrinin istehsalı

     İş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Silisium 4-xloridin istehsalı

     İş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Texniki yodun istehsalı

     Yodun sıxılmasında məşğul olan fəhlələr.
    
Üzvi kimya məhsullarının istehsalı

    
Benzatron və onun xlorlu və bromlu törəmələrinin, vilontronun istehsalı

     İş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
     Anilinin, paranitroanilinin, anilin duzlarının və flyusların istehsalı
     İş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Benzidinin və onun analoqlarının istehsalı

     Göstərilən maddələrin əridilməsində və bilavasitə istehsalatda məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər, qulluqçular və fəhlələr.
    
Karbon 4-xloridin, qolovaksin, rematolun və sovolun istehsalı

     İş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Xlorpikrinin istehsalı

     İş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Tərkibində arsen olan katalizatorların istehsalı

     İş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Sıramın, tərkibində civə və arsen olan pestisidlərin istehsalı

     İş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Xlorprenin istehsalı

     İş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Xlorpren kauçuku və lateskinin istehsalı

     Polimerləşmə və məhsulun ayrılması ilə bağlı texnoloji mərhələlərdə məşğul olan fəhlələr.
    
Etil mayesinin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
     Benzolun, toluolun, ksilolun istehsalı
     İş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Polipropilen istehsalı

     Titan 3-xloridin və dietilamonium xloridin istehsalı ilə bağlı texnoloji mərhələlərdə məşğul olan fəhlələr; plastik kütlələrin dənəvərləşdirilməsi maşinisti.
    
Formalin istehsalı

     İş növbələrində çalışan və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Karbamid qatanlarının istehsalı

     Karbamid anbarında kratserin idarə edilməsi ilə məşğul olan kran maşinisti (krançı).
    
Metanolun istehsalı

     Kükürdün təmizlənməsi, təbii qazın reforminqi və metalonun sintezi ilə bağlı texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Etilenin və propilenin istehsalı

     İş növbələrində çalışan və benzolun, ksilolun (piroliz sexi, məhsul və xammal bazası) istifadəsi ilə bağlı texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Benzolun xlorlu törəmələrinin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Malein turşusu anhidridinin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Ftal turşusu anhidridinin istehsalı

     Texnoloji əməliyyatlarda məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
     Alftanaftilaminin, difenilaminin, tiodifenilaminin istehsalı
     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Mis trixlorfenolyatın istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Fosgenləşdirilmiş boyaq maddələrinin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Ftalosianinli boyaq maddələrinin piqmentlərin və lakların, mis ftalosianinin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Sianid duzlarının, bromun tətbiqi ilə boyaq maddələrin və yarımməhsullarının istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Disiandiamidin, izosianatların istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Monoxlorsirkə turşusunun, sirkə turşusu anhidridinin fosgen vasitəsi ilə istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Stirolun, metil və etilbenzolun, akroleinin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Güclü təsirə, yüksək və orta zəhərli bitki mühafizə vasitələrinin istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və
fəhlələr.
     Asetaldehidin civə üsulu ilə istehsalı

     Texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Lak-boya istehsalı
     Qurğuşun qletinin və sülükəninin, qurğuşun çətirlərinin, ağ boyaqların, qurğuşun yaşılının və yaşıl boyaların istehsalı

     İş növbələrində və texnoloji mərhələlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr.
    
Kimyəvi liflərin və sapların istehsalı

     Kükürdlü karbonun (karbon 4-sülfidin regenerasiyasında məşğul olan regenerasiya aparatçısı.
    
Sintetik qətranlar (fenol-formaldehid, eroksid poliefir və doymamış) əsasında şüşəplastikdən məmulatların istehsalı

     Sahəsi 1.5 kv.m. və daha çox olan iri qabaritli məmulatların kontaktlı qəlibləməklə məşğul olan aparatçılar.
    
Dərmanların, tibbi, bioloji preparatların və materialların istehsalı
     Antibiotiklərin istehsalı

     Çərçivəsi 500 mm-dən artıq olan press-süzgəclərin əl ilə yığılması və sökülməsi ilə məşğul olan filtrasiya aparatçısı.
    
Morfi və tiryək-xammalın istehsalı

     Çərçivəsi 500 mm-dən artıq olan press-süzgəclərin əl ilə yığılması və sökülməsi ilə məşğul olan filtrasiya aparatçısı.
    
Androgenlərin istehsalı

     Tərkibində testosteron və onun törəmələri olan qarmonların sintez ilə məşğul olan aparatçı.
     (ardı var...)
    

Category: Qanunvericilikdə | Added by: IslamQadini
Views: 1354 | Downloads: 0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]