«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Çərşənbə günü, 2024-06-19, 2:32 PM
Main » Files » Islamda qadinlar » Xanimlar ucun (

2012-11-08, 10:15 AM
QADININ EVDƏN KƏNARDA İŞLƏMƏSİNİN HƏDDİ-HÜDUDU

İslam fəqihləri və islamşünasların nəzərində belə bir məsələ var ki, islamın hər hansı bir məsələ barəsitndə sükut etməsi onun icazə verilən bir əməl olması mənasınadır. Hər işin əsaləti də halal və mübah olmasıdır., Bu məsələ əql ilə, aqillərin getdiyi yol və adi camaatın nəzəriilə müvafiqdir. Quran da buna aşkar işarə edərək buyurur:

"Biz heç vaxt bir peyğəmbər göndərmədən camaata əzab verməzrik.”["Bəni israil” surəsi, ayə:14]

İşgəncə və cəzalandırma, həbsxana, süagün, vəs,. camaat arasında da hədmiəqanun pozuntu hallarını həmişə baş vezrməlidir. Əks halda məntiqi olmayacaqdır.

İslam məktəbi qadınların evdən xaricdə işləməzi barəsində razılıq əlamətöi olaraq sükut etməiş, həm də bu işə icazə verildiyini aşkar bəyan etmişdir. Quranikərim, Peyğəmbərin sünnəti və Əhli-bqeytin getdiyi yol bu mühüm ictimai mövzu ilə qarşılaşırıq.

Yəni Hzərət Musa Mədyən quyularınınyanına çatanda camaatdan kənarda dayanan iki qadını gördü. Onlar qoyuenların yanında dayanmışdırlar. Həzzrət onlardan soruşdu ki, siz kimsiniz, cavab verdilər ki, biz gözləyirik ki, çobanlar getsinlər, sonra öz qoyunlarınıza su verək.["Qəsəs”surəsi, ayə:23]

Bu və su kgii sair ayələrdən mövzumuza iad olan çoxlu mühüm dərsləri əldə etmək olalar. O cümlədən:

1-Camaatın (çobanların) yanıda olan o qadınlar həzrət Şüeybin qızları idi. Həzrət Şüeyb böyükm illahi peyğəmbər idi. Bu qızlar dəövrün məşhur sənəti olan çobançılıq qoyunlara su vermək və s. kimi işlərlə məşpğul oülurdular. Səhrada evdən xaricdə öz vəzifələrini yerinə yetiridilər. Əkər qadının evdən kənarda işləməsi caiz deyildirsə, onda belə bir peyğəmbərin qızları evdən çıxmazdı və Quran da oişə icazə verilməsi əlaməti olaraq bizinm üçün byatn etmədzdi,

2-Həzrət Şüeybin qızları çobanlala qarışmamış, əksinə onlardat aralıda dayanaraq öz işlərini yeritnə yetirməyi gözləyirrdilər. Yəni qadınlar ictimai erlərdə kişilərlə qarışmaqdan, xüsusilə həssas zamanlardazərər ehtimalı verildikdə quzaq olmalıdırlrar ki, bunun özü də aludəlikdən və pozğunluqdan amanda qalıb cavanları və cəmiyyəti bədbəxtliyə çəkməsinlər. Çünki, qadınlaa kişinin bir yerə yığışması təcrübədə göstərir ki, müxtəlif problemlərə və əxlaqi meyarların aradan getməsinə səbəb olur, avropadakı kimi mövcud vəzriyyət bizinm müddəamızını canlı şahididir. Qadının evdən kənarda işləməsi yalnız bu şərtlərlə icazə verilir.

3-Qadınlarn kişilərlə rəftarı və onların cəmiyyət içəzrisində bazarda, xiyabanlarda, müxtəlif kütləvi mərasysimlərdə və sair yerilərdə lazımi iffət və həya ilə yanaşı olmalıdır. (təmşi ələl-istihyai) onların təhrikedici, həyəcanlandırıcı əməlləri özlərini göstərmələri və qeyri münasib rəftarları camaatt arasında Qur.an sünnət və cəmiyyətin məsləhəntinin əksinədir. Bu barədə müəyyən məqamdakı şəxslər kütləvi infornasiya vasitələrinin məsul işciləri bəzi kinoların qeyri münasib hərəkətlərini nəzərə almalı, onların uşaqların və cavanların təlim-tərbiyəssinə buraxdığı son dərəcə mənfi təsirlərini unutmasınlar.

Qurani məciddən əlavə, hədislərdə də qadının işləyə bilməsini aşkar bəyan edir. Belə ki, 674 nömrəli hədisdə qeyd olundu ki, Peyğəmbəri Əkrəm (s) qbə.zi hallarda qadınında kgişi kimi işləməsini və ictimai zəruri hallarda vacib həddinə qədər buyurmuşdur. Başqa bir hədisdə də həzrət buyurur

"Kəsb-ticarət etmək, onun şərt və hökmlərini öyrəndikdən sonra vacib olur.”["Biharul-ənvar”, 103-cü cild, səh.17]

Doğrudur ki, bu hədisdə qadının adı çəkilməmş, onaxitab olunmaımşdır, amma qadın da belə halarda kişilərlə eyni vəzifə daşıyır, ictimai zərurətlər bir növ vəzifəni müəyyən edir, əgər müsəlman qadınlar işə, xüsusibə özləri ehtiyaclı olsalar, bu halda onlara acibdir ki, ictimai ehtiyaclrıntəmin edilməsi məqsədi ilə daimisəylərinietsinlər, bumüqəddəs ictimaiisstiqamətdə addım atsınlar,.

Əvvəlki fədsillərdə ixtisarla qeyd etdiyimiz kimi, müsəlmlan qadınlar öz təbiətlərinə uyğun olaraq həssas işləriv, o cümlədən, mamalıq, diş həkimi, təbabət, xüsusi xəsatə qadınlrrın müalicəsi, cərrahlıq, tibbi rentgen şəkillərinin çəkilməsi, tikiş, qızlrın təlim-nərbiyəsi, tibb bacısı və sair kimi işlərə kəskin şəkildə exhtiyac duyulur. Qadınlrın belə cisnmi və ruhi ehtiyaclarını təminetmək üçün görəsən nə etmək lazımdır? görəsən bu kimi işlərdə bayxsşı olmadz ki, alzımi müqəddimati işlər körüldükdən sonra müsəlman qadınlar bu işlərin məsuliyətini öhdələrinəalsınlar? "örəsən yaxşsı olmtazmı ki, onların şücaətli işbilənlikləri ilə belə zrəruriət hallarında yadların əlləri müsəlmanların namuslarına toxumnmtasın? Və ya həmişəlik olaraq "Əzzərueratu tubihul-məhzurat” hədisini qadınlar içərisində əməli olaraqyerinə yetirsinlər və qadınların qüdrətli əllərindən müxtəlif ixtisaslrda istifadə eatsinlər? Müsəlmanlar üçün hal-hazırdakı yol ikinci yoldur və hədlə də iyirminci əsritnn axırlarında, islamın yaranmasından 14 əsr keçdiyibirvaxtda onun həqiqi yolundan uzaqdayıq. Çünki bu dövrlərdəbütün fəqihlər və nmərcəyi təqlidlərfiqhi və dinimənbələrdən istifadə edərək fətva vermişlər ki naməhrəm kişilərin əllərinin qadınlaın bədənlərinə dəyməsi, baxması haramdır. Bu məsələ o qdər aşkardır ki, nəinki şiə məzhəbinin, həm də islam dininin zərurisyyətlərindən hesab olunur.["Cəvahirül-kəlam”, 29-cu cild, səh.75]


"Ürvətül-vüsqa”, "Tovzihul-məsail” və s.kimi kitablarda baxmağın hökmlərindəbuməsələyə işarəedilmişdir. Belə məsələlərə qadınlar olarkən, naməhrəm kişilərin təbaəti nəzər entməsi və əl vurması haramdır. Amma iztirar və naçarlıq halında eybi yoxdur və kişi həkimlər bu işi görməlidirlər.
Category: Xanimlar ucun ( | Added by: IslamQadini
Views: 1047 | Downloads: 0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]