«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Çərşənbə günü, 2024-06-19, 1:29 PM
Main » Files » Islamda qadinlar » Xanimlar ucun (

2012-11-08, 10:18 AM
QADINLARA HANSI İŞLƏR QADAĞANDIR?

Qadınların təbiəti, əxlaqi səciyyələri bə.zi hallarda kişilərlə heç də bərabər olmayıbonların xhərbiri digərinə nisbətən imtiyazamalikdir. Qadınlar analıq hissinə malik olduqlarına görə kişilərə nisbətən övladın qorunub-saxlanması, təlim-tirbiyə işlərində ön cərgədədirlər. İslam dini dətö,vsiyə edir ki, oğlanlar iki yaşının sonuna, qızlar işsə yeddi yaşına qədər analarının yanında olsunlar. Amma əgər anaların özləribu işdən imtina etsələr, eybi yoxdur. Kişilər də daha artıq əqlə, mənatiqə malik olduqlarına görə, müəyyən hallarda qadınlardan süstündürlər və icntimai işlərdən bə.ziləri yalnız kişilərin öhdəsinə olabilər.

1-Hökumət etmək, cəmiyyətə və ya müəyyən qruplara rəhbərliketmək kişilərə nməxsusdur və qadınlar bu qəbildən olan məsələlərdə məsuliyyəti öhdələrinə ala bilməzlər. Tarix göstərir ki, qaınlar siyasi işlərdə o qədər də məharəntli olmamış və hər yerdə siyasətə qoşulmuşlarsa, adətən məğlubiyətlə qarşsılaşsmışlar. Mİsal üçün, müsəlnmanların əksəriyyəti tərəfindən ehtirama layq görülən iki qadın Ayişə və Ümmü sələməhər ikisi Peyğəmbərin arvadıdır, lakimn birincisi siyasətə qoşularaq hakimiyyət bayrağını ələ keçirkəküçün Həzrət Əli (ə) ilə nmüxalifət etdi və həta Ümmü sələməni də bu işə təövieqetdi, amma onun kəskin müxalifəti ilə qarşılaşdı. Bu səhv yolu getmək bais oldu ki, öz imaınaqarşı üsyan etsin,minlərlə günahsız müsəlmanın qanının xhədərə versin, həqiqi şəxsiyyətini ləkələsin. Amma Ümmü Sələnə "Möminlərin anası” ləqəbinin hörmətini qoruyub saxladı, həzrət Əli və Hüseynin sirlərinə məhrəm oldu, həmişə vilayətin xüsusi əmanətlərini onun yanında idi...[ Bu hadisələrin ‘eniş izahatı üçün "Ehticac” 1-ci cild, səh.241, "Səfinətul-bihar”, 1-ci cild, səh.642, 2-ci cild, səh.297-yə baxa bilərsiniz. ]

2-Mühakimə və qəzaəvt işi də atifi məsələlərlə uyğun gəlmədiyinə görə camatın cnı malı bu məsəlbədə müqəddəratı həll olunduğuna görə, qadınların atifi bir varlıq olması ilə heç də uyğun gkəlmir və bu məusələ də hakimiyyət məsələsi kimi layiqli və şərtlərə malik olan kişilərə məxsusdur.

3-İbtidai cihad–islamın genişləndirilməsi, yayılması məqsədi ilə edilən hücum (cihad) da kişilərə məxsusdur və bu məsələ də qadınların icncə, lətif duyğuları ilə bir yerə yığışmır və onla üçün qbadağandır. Amma müdafiə cihadında düşmənin nüfuzunun qarşısını almaqlda əqlin vəşəriətin hökmü ilə bütün insanlara, qadın və uşaqlara böyük kiçik, qadın və s hamıyaaiddir və hamı öz əxsiyyətini, istiqlaliyyət və namusutu qorumalıdır,

4-Qadınlar islami məarifi və müxtəlif elmləri kəslb etməkdə kişilərlə heç bir fərqləri yoxdur, bu barədə hər hansı məhdudiyyətnəzərə çarpmır. Amma əgər qadınlar ictihad məqamına çatsalar öz fətvasına əməl edə bilərlər, amma başqalrı ona təqlid ediə bilməzlər.

6-Məşvərət məsələlri, təəqqül və uzaqgörənliklə əlaqədar olduğuna atifi isslərlə ziddiyyət əşkil etdiyinə görə, mütəvatir və çoxlu hədislərdə gəlmişdir ki, qadınlarla məşvərət etməyin, onların nəzərlərinin əksini qəbul edin, hətta qadının fikilrənin ardınca düşənlər də lənətə, ilahi rəhmətdən uzaqlığa səbəb olur.["Vəsailüş-şiə”, 14-cü cild, səh.137]

Amma təcrübəli, aqil qadınlarla kifaəyt qədər məlumatlı olduğu əsələlərdə məşvərət etməyin eybi yoxdur, belə hallarda onlarla məşvərət etmək olar.”["Biharul-ənvar”, 103-cü cild, səh.253]

"Çalışqan insan, istər kişi olsun, istərsə də qadın, Allah yolunda cihada məşğul olan mücahid kimidir.”["Biharul-ənvar”, 103-cü cild, səh.17]

Mərhum Əllamə Təbatəbai buyurur:

"Qadınlar üçün qadağan olunan işərdən başqa, sir məşğuliyyətlər və kəsb o cümlədən, təlim-tərbiyə, tibb bacısı, həkimlik və sair kimi dqaldınların atifi hissləri ilə ziddiyyət təşkil etməyən işlərdə nə Rəsuli Əkrəmin hədisləri, nə o həzrətin rəftarı və nə də Qurani məciddə qadınların bu işlərinə icazə verilməsini göstərir. Çünki belə icazədən örtrü gərək bpiradə azadlığı və əməldə istiqlaldan ibarədtdir.

"ördüyümüz kimi, qadınlar ictimai məsələlərdə atifi məsələllə zidd olmayan işlərdə tamamilə azaddırlar, bau barədə heç bir məhzdudiyyət yoxdur. Onların zatında qolyulan eqq və atifə hökmü ilə kişilərdən daha yaxş müalicə, təlim-tərbiyə, xəstələrə qulluq işlərində cəmiyyətə və övladlarına xidmət edə bilərlər.Bu mkimi işşlərdəki boşluqları doğldurmaqda təsirli ola bilər və onların dəyərli nəticələri ilə iftixar edə bilərlər, Allah dərgahında onun əvəzini ala bilərlər. əsuli Əkrəm (s) buyurur:

"Hər kəs öz zəxhməti ilə yesə, qiyaətgünüpeyğəmbərlərin cərgəsindəolar və onların savabına malik ola bilər.”["Biharul-ənvar”, 103-cü cild, səh.10]

Bu fəslin axırında birməsəlni qeyd eməyi lazım bilirik. O da bundan ibarətdir ki, müxtəlif bölmələrdə kgələn və tövsiyə olunan, qadınların ümumi yerlərdə iştirak etməmələri, ctanaatın gözoü önündəolmamalarını və ervin ipdaxilində işləmələrini bəyan edən hədislər təfqiirində qeyd etməbiyik ki, beləhədislərsadəcə əxlaqi yöilərə malik olub və qadının evdən çıxmasının haramolmasını göstərmir. Əks halda,buçox çətin bir vəzifə olar vəməşəqqətəsəbəbolar vəislam ümməti qadınları əbədiolaraq bu hömkməəməl edəbilməzdilər.

Nümunə qadınların həyat tarixinin mütaliəedilməsi göstərir ki, onllar da bu hədislərə vacib nəzəri ilə baxmamışlar, həmişə ev daxilində qalmamışlar.

İmam Sadiq (ə)dansoruşulur ki, qadınlr cənazə amazında iştirak edə bilərmi? Həzrət buyurur ki,

"Peyğəmbərin qızı Zeynəb dünyadan gedəndə bacısı Fatimə qadınlarla birlikdə evdən çıxıb ona cənazə namazı qıldı.”["Vəsail”, 2-ci cild, səh.817]

Bu hədisdə imam(ə) Fatimeyi Zəhranın, hər növ xəta v əgünahdan uzaq olan bir xanımın evdən çıxıb getməsinəişarə edir vəbu da həmin işin icazə verilən işlərdən olduğunugörstərir.Buəzəməatbli islam qadınınnın həya,i smət, mədəni, təkcə chənazə namazında iştirak etmirdi; həm də başqa hədislərə əsasən,v islam şəhidlərin inqəbirlərini müdam ziyarət edərdi. İmam Sadiq(ə) anası Zəhranın ibrətamiz əməllərinin tərifləyib buyurur ki,

o, hər şəbnbə günü sülh çağı şəhidlərin ziyarətinə gedir, onların və əmisi Həmzərnin qəbzri yanında dua edir, Allahdan bağışlanmaq istəyir.[ "Cəlaül-üyun”, 1-ci cild, səh.154 ]

Həzrət Zəhra (ə)-ın həyat tarixi göstərir mki, o, ptəkcəibadi ictimai məslələrdə deyil, həm də həssas anlarlda da dövrün zalım hamimlaəri ilə siyaysi mübarizəyə qalxır, öz danıalmaz haqqını, ərinin vilayətini müdafiə edirdi. Zəhrayi Mərziyyə Əli (ə)-ın həyatının həssas anlrında onaarxadurudu.Hətta Mədinə məşcidində mühacir və ənsar arasındaöz məşhur xütbəsinioxuyur, özünün və ərinin məzlumiyyətini çatdırır. Necə ki, Əli (ə) bunu "Nəhcül-bəlağə”nin 28-ci məktubunda bəyan etmişdir. Düşmənlər Həzrətə qarşı hörmətsizlik edəndə var qüvvəsiilə həyat yoldaşının haqqını qəsb edətnnlərlənmmübarəziyə qalxır. Fatimə (ə) Əli ilə birlikdəgecələr mühacir və ənsarın evlərini qapı qapı döyür, Əlinin vilayəti və məzlumluğu barəsində onlardan imdad istəyir, köməyə səsləyirdi. Rəslui Əkrəmin arvadları və sair qızları da Həzrət Fatimnə kimiibadət və ictimai məsələlərdə iştirak etmişlər, heç dətamanilə evlərində oturmamışlar.

Bu ahidlərədiqqət yetirərək nəticə alırıq ki, evdarqadınlar bacardıqca bu əxlaqi hədislərə riayət etməli ərinin icazəsi olmadan evdən çıxmamalıdırlar. Amma ərinin icazəsi ilə bütün iqtisadi,ictimai, tam hicaba, əxlaqi məsələlərzə riayət edərək tam vüqarvə həya ilə kişilərə qarşımadan fəaliyyət edə bilərlər.QBadının iqtisadi və ictimai hərəkətləri belə şərtlərə riaybət etdikdə bu işlərdən qadağan olunmurlar, əhəm dəbir dini vəzifə sayılır., Çünki, iffət, həya və hicab silahı ilə tam yaraqlanarsa, heç vaxt əxlaqsızlıqlara dücçar olmazlar, . Allahtaala bütn islam qadınlarına Zəhra kimiəmər etməyə müvəffəq etsin!Pərvərdigara, müqəddəs islamn dininin təbliğ olunmasında, ictimai ehtisyacların təmin olunmasında, bizinm hamımıza məqsədyönlü tovfiq inayət et! Pərvərdigara, əziz islam ümmətini fikri vəhxdəntə və islami dünyagörüşünə hidayət et! İlahi, bizi Öz pənahında , Əli (ə)-ın, həmçinin onun 11 pak övladının bayrağı altında olmağa müvəffəq et! Xudaya, bizinm din, namus və ölmkəmizi zalımların şərindən amanda saxla! İlahi bizin xəta ilə dolu olan gözlərinmizi Həzrət Məhdi (ə)-ın nurani cəmalı ilə aydın et, qiyamət günü Mühəmməd və onun əxhli-beytinin şəfaətindətn məhrum etmə.


Category: Xanimlar ucun ( | Added by: IslamQadini
Views: 1153 | Downloads: 0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]