«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Şənbə günü, 2023-09-23, 11:54 PM
Main » Articles » Nurlu kelamlar » МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН

МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН
МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН100 ҺӘДИС


Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим
Һәдис 1: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Бүтүн јахшылыглардан үстүн бир јахшылыг вардыр. Лакин инсан Аллаһ јолунда өлдүрүлдүкдә, даһа бундан да үстүн бир јахшылыг јохдур.”

* * *

Һәдис 2: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Һеч бир дамла Аллаһ јолунда төкүлән ган дамласындан әзиз дејил.”

* * *

Һәдис 3: Имам Садиг (ә) бујурур: "Һәр кәс Аллаһ јолунда өлдүрүлсә, Аллаһ-тәала она һеч бир ҝүнаһыны ҝөстәрмәз.” (Бүтүн ҝүнаһлары бағышланар).

* * *

Һәдис 4: Имам Садиг (ә) бујурур: "Аилә хәрҹинин горхусундан евләнмәјән кәс Аллаһа гаршы суи-зәнн етмишдир.”

* * *

Һәдис 5: Имам Садиг (ә) бујурур: "Һәр кәс мө`мини јохсуллуғуна ҝөрә алчаг сајса, Аллаһ-тәала да гијамәт ҝүнү ону халг гаршысында рүсвај едәр.”

* * *

Һәдис 6: Имам Садиг (ә) бујурур: "Бүтүн пејғәмбәрләр бизим (Биз Әһли-бејтин) үстүнлүјүмүзү вә һаггымызы таныјараг мәб`ус олмушдур.”

* * *

Һәдис 7: Имам Багир (ә) бујурур: "Үч шеј инсанын белини гырыр:

1. Өз әмәлини бөјүк сајмаг;

2. Өз ҝүнаһыны јаддан чыхармаг;

3. Өз рәјиндән хошу ҝәлмәк.”

* * *

Һәдис 8: Имам Садиг (ә) бујурур: "Аллаһ-тәалаја һүсн-зәнн будур ки, Ондан башга һеч кәсә үмидин олмасын вә ҝүнаһларындан башга һеч нәдән горхмајасан . ”

* * *

Һәдис 9: Имам Һәсән (ә) бујурур: "Ҝүнаһын ҹәзасыны вермәкдә тәләсмә, үзр үчүн бир јол гој.”

* * *

Һәдис 10: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Әмәлләринизи Аллаһ үчүн халисликлә јеринә јетирин. Һәгигәтән, Аллаһ јалныз Онун үчүн халисликлә јеринә јетирилмиш әмәлләри гәбул едир.”

* * *

Һәдис 11: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Өз үммәтим үчүн һәр шејдән чох данышыгда маһир олан мүнафигләрдән горхурам.”

* * *

Һәдис 12: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ-тәала севдији бәндәсини чәтинлијә салар ки, онун аһузарыны ешитсин.”

* * *

Һәдис 13: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Бир шәхси ишләтмәк үчүн әҹир тутдугда, һаггыны она әввәлҹәдән е`лан един.”

* * *

Һәдис 14: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Елм өјрәнәнин (дин тәләбәсинин) әҹәли чатдыгда, шәһид кими өләр.”

* * *

Һәдис 15: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Әҝәр өз јахшы ишиндән севиниб, пис ишиндән нараһат олурсанса, демәли мө`минсән.”

* * *

Һәдис 16: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Гәзәбләндијин заман, сакит ол (дајан) . ”

* * *

Һәдис 17: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Танышларыныздан бири өлдүјү заман ону раһат бурахын вә һаггында пис данышмајын.”

* * *

Һәдис 18: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Бир бәндә өлдүкдә ҹамаат дејәр: "Өзүндән сонра нә гојду ҝетди?” Вә мәләкләр дејәр: "Өзү илә нә ҝәтирди?”

* * *

Һәдис 19: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Өләнләринизин јахшылыгларыны јада салын вә писликләринә ҝөз јумун.”

* * *

Һәдис 20: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Ики салеһ гоһумундан һәја етдијин кими Аллаһдан һәја ет.”

* * *

Һәдис 21: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Халга мөһтаҹ олмајын вә онлардан бир диш чөпү белә истәмәјин.”

* * *

Һәдис 22: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Халгын ән шүҹаәтлиси өз нәфсинә галиб ҝәлән шәхсдир.”

* * *

Һәдис 23: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Бешикдән гәбрәдәк елм ахтарышында (өјрәнмәкдә) олун.”

* * *

Һәдис 24: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Мө`минин чәтинлији һамыдан чохдур, чүнки о һәм дүнја, һәм дә ахирәт ишләри илә мәшғул олмалыдыр.”

* * *

Һәдис 25: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аз ҝүнаһ етсән, өлүм сәнә асан олар.”

* * *

Һәдис 26: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Диш фырчаламаг барәсиндә мәнә о гәдәр ҝөстәриш вердиләр ки, онун ваҹиб олаҹағындан горхдум.”

* * *

Һәдис 27: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Дүнјада һамыдан тох олан, гијамәтдә һамыдан аҹ олаҹаг.”

* * *

Һәдис 28: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Сәдәгә вар-дөвләти артырар.”

* * *

Һәдис 29: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ-тәала ата вә анаја јахшылыг едән инсанын өмрүнү узадар.”

* * *

Һәдис 30: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ-тәала бүтүн данышанларын дилинә нәзарәтчидир. Бәндә Аллаһдан горхмалы вә нә данышдығына фикир вермәлидир.”

* * *

Һәдис 31: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ-тәала дуада исрар едәнләри севәр.”

* * *

Һәдис 32: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ-тәала, бәндәсинин Она тәрәф узадылмыш әлини ҝери гајтармагдан вә ону үмидсиз гојмагдан һәја едәр.”

* * *

Һәдис 33: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ-тәала бош сөз-сөһбәтләри сизә гадаған етди.”

* * *

Һәдис 34: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Исрафын бир нөвү дә үрәјин истәдији һәр бир шеји јемәкдир.”

* * *

Һәдис 35: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Һәр кәс Аллаһдан бир шеј истәмәсә, Аллаһ она гәзәбләнәр.”

* * *

Һәдис 36: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Өз сүбһүнүзү сәдәгә вермәклә башлајын, чүнки бәла сәдәгәнин үстүндән кечә билмир.”

* * *

Һәдис 37: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Сүбһ тездән рузи вә һаҹәт далынҹа ҝедин, чүнки тездән дурмаг бәрәкәт вә гуртулуша сәбәбдир.”

* * *

Һәдис 38: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Варлыларын једији, фәгирләрин исә мәһрум олдуғу тој хөрәји неҹә дә писдир.”

* * *

Һәдис 39: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Пахыл (хәсис) о шәхсдир ки, адым чәкиләндә мәнә салават ҝөндәрмир.”

* * *

Һәдис 40: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Чох јемәк гәлбдә гәсавәт (дашүрәклилик) јарадыр.”

* * *

Һәдис 41: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Оруҹ тутаркән обашдан јејин, чүнки обашданлыг бәрәкәтин әсасыдыр.”

* * *

Һәдис 42: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Бир-биринизә әл верин (ҝөрүшүн) ки, гәлбиниздән кин хариҹ олсун.”

* * *

Һәдис 43: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Ҝүнаһдан төвбә одур ки, ону тәкрар етмәјәсиниз.”

* * *

Һәдис 44: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Дүнјанын ширинлији ахирәтин аҹылығы вә дүнјанын аҹылығы ахирәтин ширинлијидир.”

* * *

Һәдис 45: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Гадынын ҹиһады әринә јахшы бахмагдыр.”

* * *

Һәдис 46: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Евләнмәјин ән јахшысы одур ки, асан баша ҝәлсин.”

* * *

Һәдис 47: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Достларынызын ән јахшысы ејбләринизи сизә дејәндир.”

* * *

Һәдис 48: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ рәһмәт етсин о кәсә ки, өз дилини ислаһ едәр.”

* * *

Һәдис 49: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Чох ҝүлмәк гәлби өлдүрәр.”

* * *

Һәдис 50: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Әмәл олунан елмдән савајы, бүтүн елмләр гијамәт ҝүнүндә визрү-вәбал олаҹагдыр.”

* * *

Һәдис 51: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Һеч бир иши сабаһа сахлама ки, һәр ҝүнүн өз иши вар.”

* * *

Һәдис 52: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Өзүнүз јемәдијинизи јохсуллара једирмәјин.”

* * *

Һәдис 53: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Ҹаһил (надан) бир шәхс ја ифрат едәр (һәдди ашар), ја да ҝеридә галар.”

* * *

Һәдис 54: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Ким мәсләһәтләшсә пешман олмаз вә ким дә орта һәдди ҝөзләсә, јохсул олмаз.”

* * *

Һәдис 55: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Бир шәхс өзү үчүн истәдијини дин гардашы үчүн дә истәмәдикҹә мө`мин олмаз.”

* * *

Һәдис 56: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Һеч бир кәс ҝүҹү чатмајан шеји гонағы үчүн һазырламамалыдыр.”

* * *

Һәдис 57: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Ҹамаата верилән һеч бир сәдәгә онларын арасында јајылан елмдән үстүн дејилдир.”

* * *

Һәдис 58: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "О иши ки, истәмирсән ҹамаат сәндән ҝөрсүн, тәкликдә дә әнҹам вермә.”

* * *

Һәдис 59: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Мән һара, дүнја һара?! Мәним дүнјадакы вәзијјәтим бир ағаҹын көлҝәсиндә отуран, сонра ону орада гојараг дуруб ҝедән мүсафир кимдир.”

* * *

Һәдис 60: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Сәдәгә вермәклә мал азалмаз.”

* * *

Һәдис 61: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Һәр кәс чох јемәјә адәт етсә, үрәји гәсавәт бағлајар (дашлашар).”

* * *

Һәдис 62: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Һәр кәс өзүнү һансы дәстәјә охшадарса, һәмин дәстәдәндир.”

* * *

Һәдис 63: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Сизин гијмәтиниз јалныз беһиштдир, өзүнүзү ондан уҹузуна сатмајын.”

* * *

Һәдис 64: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Елм илә бирҝә олан јуху, ҹәһл илә бирҝә олан ибадәтдән үстүндүр.”

* * *

Һәдис 65: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ-тәала өвладларыныз арасында, һәтта онлары өпәркән белә әдаләтә риајәт етмәјинизи севир.”

* * *

Һәдис 66: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ-тәала јалныз рәһимли бәндәләринә рәһм едәр.”

* * *

Һәдис 67: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Гадынын бәрәкәтли олмасынын әламәти будур ки, елчилији асан, меһријјәси исә јүнҝүл олсун.”

* * *

Һәдис 68: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Бу дүнјада сизин үчүн бир мүсафирин азугәси гәдәр олан мал кифајәтдир.”

* * *

Һәдис 69: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ-тәала беһишти нә дедијинә вә онун һаггында нә дејилдијинә әһәмијјәт вермәјән пис данышыглы адамлара һарам етмишдир.”

* * *

Һәдис 70: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Сизин ән јахшыныз дүнјаја даһа рәғбәтсиз, ахирәтә исә даһа рәғбәтли оланыныздыр.”

* * *

Һәдис 71: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Гардашын (өз дин) гардашына олан ҝизли дуасы рәдд едиләси дејил.”

* * *

Һәдис 72: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Дүнја мө`минин зинданы, кафиринсә беһиштидир.”

* * *

Һәдис 73: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ о кәсә рәһмәт етсин ки, сөзләриндән артығыны сахлајар, малынын артығыны исә сәдәгә верәр (пајлајар).”

* * *

Һәдис 74: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Алимин ики рәкәт намазы, алим олмајан адамын јетмиш рәкәт намазындан үстүндүр.”

* * *

Һәдис 75: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһа диггәтлә гылынан ики рәкәт намаз, Аллаһдан гәфләтдә гылынан мин рәкәт намаздан үстүндүр.”

* * *

Һәдис 76: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Ким өзүнү һесаба чәксә, сәадәтә јетишәр.”

* * *

Һәдис 77: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Елмин фәзиләти ибадәтин фәзиләтиндән чохдур.”

* * *

Һәдис 78: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Елмлә олан аз әмәл фајдалы, ҹәһаләтлә олан чох әмәл исә фајдасыздыр.”

* * *

Һәдис 79: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Әҝәр мәним билдикләрими билсәјдиниз, аз ҝүлүб чох ағлајардыныз.”

* * *

Һәдис 80: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Бәндә өз дилини сахламајынҹа, иманын һәгигәтинә чатмаз.”

* * *

Һәдис 81: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Инсаны үзүнә тә`риф етмәк, ону гәтлә јетирмәк кимидир.”

* * *

Һәдис 82: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ јолунда бир ҝеҹә кешик чәкмәк, мин ҝеҹә намаз гылыб, ҝүндүзләри дә оруҹ тутмагдан үстүндүр.”

* * *

Һәдис 83: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Исламын зирвәси Аллаһ јолунда ҹиһаддыр ки, јалныз ән үстүн мүсәлманлар бу зирвәјә јетишәрләр.”

* * *

Һәдис 84: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Ҝүнаһдан төвбә едән шәхс ҝүнаһ етмәмиш кимидир.”

* * *

Һәдис 85: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Ҝүнаһдан төвбә етдији һалда, ону тәкрарлајан шәхс Аллаһы мәсхәрә етмиш кимидир.”

* * *

Һәдис 86: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Дүнја севҝиси бүтүн хаталарын башланғыҹыдыр.”

* * *

Һәдис 87: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Дүнјан үчүн елә чалыш ки, санки һәмишә јашајаҹагсан. Ахирәтин үчүн исә елә чалыш ки, санки сабаһ өләҹәксән.”

* * *

Һәдис 88: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Адәм өвладынын хаталарынын чоху дилиндәдир.”

* * *

Һәдис 89: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Мө`мини шад едән мәни шад етмиш, мәни шад едән исә Аллаһы шад етмишдир.”

* * *

Һәдис 90: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Мүсәлмана һијлә гуран биздән дејилдир.”

* * *

Һәдис 91: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Гоншусу аҹ икән өзү тох јатан кәс мәнә иман ҝәтирмәмишдир.”

* * *

Һәдис 92: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Гијамәт ҝүнү мө`минин әмәл тәрәзисинә хош хасијјәтдән дә үстүн олан бир шеј гојулмајаҹагдыр.”

* * *

Һәдис 93: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Һәгигәтән, хошхасијјәтли шәхс үчүн оруҹ тутуб ҝеҹәни ојаг галан адамын савабы вардыр.”

* * *

Һәдис 94: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Һәр кәс сүбһ едә, лакин мүсәлманларын ишинә јарымаја, мүсәлман дејилдир.”

* * *

Һәдис 95: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Сизләрдән һәр бириниз өз (дин) гардашына өзүнә етдији кими хејирхаһлыг етмәлидир.”

* * *

Һәдис 96: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Гејбәтә гулаг асан елә гејбәт едән кимидир.”

* * *

Һәдис 97: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Зарафатда һәдди ҝөзләмәјән шәхс әбләһдир.”

* * *

Һәдис 98: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Өз шәһвәтини өлдүрән (ҹиловлајан) шәхс ағыллы инсандыр.”

* * *

Һәдис 99: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Мәсләһәт едән шәхс хатадан аманда галар.”

* * *

Һәдис 100: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Аллаһ јолунда дөјүшәнләр үчүн ҝөјүн гапылары ачылар.”

"Мәнбәләр”

Нәһҹүл-бәлағә 123-124, 126-129, 133-134, 136, 138-141, 166, 278, 432-433, 435-437, 462, 463, 466, 468, 470, 478, 490-492, 499

Ү сул и -Кафи 5, 6, 8, 53, 89-95, 151, 213, 215, 356, 392-396, 398-401, 403-410, 428, 431, 434, 461, 465, 472, 473

Ф у ру и –Кафи 1-4

Вәсаилүш-шиә 131, 220, 436, 444, 469

Хисал 367

Мәкаримул-әхлаг 442

Әмали ( Шејх Сәдуг ) 307

Мустәдрәк у л-вәсаил 130, 137, 429, 438, 448, 449, 485

Т у һәф ү л-угул 125, 190, 271, 304, 305, 479, 480, 486

Гурәрул-һикәм 63, 76, 96-122, 135, 178-187, 198-212, 235, 245-259, 272, 288-300,307,-321, 357-366, 368-371, 373-379, 411-418, 450, 451, 454-457,464, 483, 488

Биһар 9, 188, 189, 439, 441, 445, 460, 474-477, 93,498

Иршадул-гулуб (Дејләми) 306, 324,440, 495

Сәфинәтул-биһар 72, 274, 402,458, 459, 500

Мәҹмуәји -Вәррам 84-88, 494

Исна Әшәријј ә 171-177, 322, 325-331

Әвалимул-улум 482

Вафи 323, 484

Нәһҹүл-фәсаһә 10-52, 54-62, 64-75, 77-83, 419, 427

Зәхаирул-үгба 497

Ҹам и ул-әхбар 301-303

Әнварул-бәһијјә 481

Сәвабул-ә`мал 430

У ддәтуд-даи 489

Г ү ррәтул-ујун 467

Тәраифул-һикәм 332-334, 335-355, 388, 397

Кәнзул-фәваид 446

Кәшфул-ғ үм мә 215,216, 471

Мәалимуд-дин 487

Ләалиј ү л-әхбар 453

М ә һәҹҹәтул-бәјза 142-144

Мунјәтул-мурид 169-170, 443, 447

Һ и лјәтул- ө влија 496

Ровзеји-биһар 132, 145-150, 152-165, 191-197, 217-210, 221-234, 236-244, 260-270, 275-277, 279-287, 433, 435, 452

Һәд ијјәтул-әһбаб 372

Мишкатул-әнвар 7

Category: МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН | Added by: IslamQadini (2012-10-10)
Views: 2302 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]