«Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla (və onlara narahatlıq torətməklə) varis cıxmaq sizə halal deyildir!...».(Nisa suresi. 19-cu aye.)
Bazar, 2023-09-24, 0:15 AM
Main » Articles » Nurlu kelamlar » МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН

МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН
МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН100 ҺӘДИС


Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим

Һәдис 101: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Төвбә етмәк гәлбләри паклајыр, ҝүнаһлары јујур.”

* * *

Һәдис 102: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Мө`мин онунла инсафсыз рәфтар едәнлә инсафла давранар.”

* * *

Һәдис 103: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Биләрәкдән ҝүнаһ едән шәхс бағышланмаға лајиг дејилдир.”

* * *

Һәдис 104: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Зүлм вә фәсад јолундан чәкиниб итаәт јолуну тутун ки, ахирәтдә хошбәхт оласыныз.”

* * *

Һәдис 105: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Аллаһдан һәја етмәк бир чох ҝүнаһлары арадан апарыр.”

* * *

Һәдис 106: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Елимсиз әмәл етмәк зәлаләтдир (јолдан азмагдыр).”

* * *

Һәдис 107: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Бәндәләрин дүнјадакы әмәлләри, ахирәтдә ҝөзләринин габағында олаҹагдыр.”

* * *

Һәдис 108: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Тәгвалыларын нәфси гане, шәһвәтләри өлү, чөһрәләри ачыг, гәлбләри исә гәмҝиндир. ”

* * *

Һәдис 109: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Дүнја булуд көлҝәси вә ширин јуху кимидир.”

* * *

Һәдис 110: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Ағыллы шәхс одур ки, өз нәфси үзәриндә гәләбә чалсын вә ахирәтини дүнјасына дәјишмәсин.”

* * *

Һәдис 111: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Кимә бу дөрд шеј верилсә, она дүнја вә ахирәт хејри верилмишдир: данышыгда дүзлүк, әманәти гајтармаг, гарны (һарамлардан) ҝөзләмәк, хош хасијјәт.”

* * *

Һәдис 112: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Гәзәбдән чәкин ки, онун башланғыҹы дәлилик, сону исә пешманчылыгдыр.”

* * *

Һәдис 113: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Ағыллы шәхс одур ки, дилини сахласын.”

* * *

Һәдис 114: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Јалан дүнјада рүсвајчылыг, ахирәтдә исә әзабдыр.”

* * *

Һәдис 115: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Аллаһа итаәтә сәбр етмәк, Онун әзабына сәбр етмәкдән асандыр.”

* * *

Һәдис 116: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Мө`мин о адамдыр ки, севҝиси Аллаһа ҝөрә, нифрәти Аллаһа ҝөрә, алыш-вериши дә Аллаһа ҝөрәдир.”

* * *

Һәдис 117: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Алим ҹаһили таныјыр, чүнки өзү дә әввәл ҹаһил олмушдур.”

* * *

Һәдис 118: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Надан алими танымыр, чүнки өзү әввәл алим олмамышдыр.”

* * *

Һәдис 119: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Јахшы ишләр истисна олмагла, бүтүн ишләрдә ифрат етмәк писдир.”

* * *

Һәдис 120: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Инсан үчүн наданлығын зијаны, ҹүзамын онун бәдәнинә вурдуғу зијандан даһа чохдур.”

* * *

Һәдис 121: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "О адам мәнфәәт тапар ки, дүнјасыны ахирәтинә сата вә әвәзиндә ахирәти ала.”

* * *

Һәдис 122: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Һәгигәтән, ријакарлығын ән ашағы мәртәбәси белә, Аллаһа гаршы ширкдир.”

* * *

Һәдис 123: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Һеч ким өз Рәббиндән савајы башгасына үмидвар олмамалы вә јалныз өз ҝүнаһларындан горхмалыдыр.”

* * *

Һәдис 124: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Бир кәс ки, өзүнү төһмәт һүзурунда гәрар верир, она бәдҝүман оланлары гынамамалыдыр.”

* * *

Һәдис 125: Имам Садиг (ә) бујурур: "Иманлы бир шәхс һеч вахт өз шәһвәтинә мәғлуб олмаз вә гарны онун рүсвајчылығына сәбәб олмаз.”

* * *

Һәдис 126: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Сусуб һәгигәти ҝизләмәкдә һеч бир хејир јохдур (писдир). Неҹә ки, наданлыг үзүндән данышмаг јахшы дејилдир.”

* * *

Һәдис 127: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Киши өз дилинин алтында ҝизләнмишдир.

* * *

Һәдис 128: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Фүрсәти әлдән вермәк гәм-гүссәдир.”

* * *

Һәдис 129: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Ағыл камиллик мәртәбәсинә чатанда, данышыг гысалар.”

* * *

Һәдис 130: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Атанын өвлада әдәб вә тәрбијәдән даһа үстүн һәдијјәси ола билмәз.”

* * *

Һәдис 131: Һәзрәт Мәһәммәд (с) Әлијә (ә) бујуруғу: "Өвладыны пис тәрбијә едәрәк онларын үзә гајытмасына сәбәб олан ата-анаја Аллаһ лә`нәт етсин.”

* * *

Һәдис 132: Имам Әлијјән Нәги (ә) бујурур: "Өзүнү бәјәнмәк инсаны елм өјрәнмәкдән сахлајар.”

* * *

Һәдис 133: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Һеч бир кәс әглинин бир һиссәсини вермәдән зарафат етмәди.”

* * *

Һәдис 134: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Дини һөкмләри билмәдән тиҹарәтлә мәшғул олан шәхс сәләмә дүчар олар.”

* * *

Һәдис 135: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Һәр бир инсанын рә`јинин дәјәри онун тәҹрүбәси гәдәринҹәдир.”

* * *

Һәдис 136: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Ләззәтләрин ҝедәҹәји вә ҝүнаһларын галаҹағы јадынызда олсун.”

* * *

Һәдис 137: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһын разылығы ата-ананын разылығында, гәзәби исә онларын гәзәбиндәдир.”

* * *

Һәдис 138: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Ҝүнаһ етмәмәк төвбә етмәкдән даһа асандыр.”

* * *

Һәдис 139: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Аллаһа итаәтсизлик едәнләрә итаәт етмәк рәва дејилдир.”

* * *

Һәдис 140: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Јохсуллуг чох бөјүк өлүмдүр.”

* * *

Һәдис 141: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Пејғәмбәрлик мәгамына даһа јахын оланлар алимләр вә (һагг јолда) ҹиһад едәнләрдир.”

* * *

Һәдис 142: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Сәни кәдәрләндирән пис бир ишин сәни мәғрур едән хејир ишиндән Аллаһ јанында даһа јахшыдыр.”

* * *

Һәдис 143: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Бир гәбиләнин өлүмү алимин өлүмүндән даһа асан вә дөзүләсидир.”

* * *

Һәдис 144: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Һәр һансы бир мәҹлисдә отуруб елмини артырмајан кәс, Аллаһдан узаглығыны артырмышдыр.”

* * *

Һәдис 145: Имам Риза (ә) бујурур: "Ибадәт чохлу оруҹ вә намаз јох, јарадылыш һаггында (Аллаһын јаратдыгларында) дүшүнмәкдир.”

* * *

Һәдис 146: Имам Риза (ә) бујурур: "Сүкут һикмәт гапыларындан олан бир гапыдыр.”

* * *

Һәдис 147: Имам Риза (ә) бујурур: "Гоһумлуг әлагәсини бир ичим су илә дә олса, мөһкәмләндир.

* * *

Һәдис 148: Имам Риза (ә) бујурур: "Бир-биринизин ҝөрүшүнә ҝедин ки, достлуғунуз мөһкәмләнсин.”

* * *

Һәдис 149: Имам Риза (ә) бујурур: "Пејғәмбәр аиләсинә достлуг үмиди илә салеһ әмәли вә ибадәтдә сә`ј ҝөстәрмәнизи тәрк етмәјин.”

* * *

Һәдис 150: Имам Риза (ә) бујурур: "Ҝүнаһлары вә мө`минә әзијјәт вермәји тәрк етмәкдән даһа фајдалы тәгва јохдур . ”

* * *

Һәдис 151: Имам Садиг (ә) бујурур: ”Аллаһ-тәала гафил гәлблә едилән дуаны гәбул бујурмаз, она ҝөрә дә аҝаһ гәлблә дуа ет вә дуанын гәбул олаҹағына әмин ол . ”

* * *

Һәдис 152: Имам Мәһәммәд Тәги (ә) бујурур: "Шүкрү јеринә јетирилмәјән бир не`мәт бағышланмајан ҝүнаһ кимидир.”

* * *

Һәдис 153: Имам Мәһәммәд Тәги (ә) бујурур: "Аллаһын тә`гиб етдији бир кәс неҹә гача биләр?!”

* * *

Һәдис 154: Имам Мәһәммәд Тәги (ә) бујурур: "Бир чох инсанларын нифрәтини газанмадан Аллаһ мәһәббәтини әлә ҝәтирмәк гејри-мүмкүндүр.”

* * *

Һәдис 155: Имам Мәһәммәд Тәги (ә) бујурур: "Аллаһдан гејрисинә үмидвар оланы Аллаһ елә онун үмидинә бурахар.”

* * *

Һәдис 156: Имам Әлијјән Нәги (ә) бујурур: "Өз дәјәрини анламајан адамын шәриндән горун.”

* * *

Һәдис 157: Имам Әлијјән Нәги (ә) бујурур: "Дүнја бир базардыр. Бу базарда кими газаныр, кими исә зәрәрә дүшүр.”

* * *

Һәдис 158: Имам Әлијјән Нәги (ә) бујурур: "Бәла сәбирли шәхс үчүн бир, сәбирсиз шәхс үчүн исә икидир.”

* * *

Һәдис 159: Имам Әлијјән Нәги (ә) бујурур: "Аллаһ-тәала, Ону гәзәбләндирәни халгын гәзәбинә дүчар едәр.”

* * *

Һәдис 160: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: "Достуну хәлвәтдә нәсиһәт едән шәхс ону зинәтләндирмишдир.”

* * *

Һәдис 161: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: "Достуну ашкар сурәтдә нәсиһәт едән кәс ону хәҹил (хәҹаләтли) етмишдир.”

* * *

Һәдис 162: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: "Достларынын ән јахшысы о кәсдир ки, сәнин ҝүнаһларыны унудуб, јахшылыгларыны јадда сахласын.”

* * *

Һәдис 163: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: "Шөһрәт вә рәјасәт истәмәкдән чәкин. Чүнки бу икиси инсаны мәһвә сүрүкләјир.”

* * *

Һәдис 164: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: "Мүсибәт ҝөрмүш адамын јанында шадланмаг әдәбдән дејилдир.”

* * *

Һәдис 165: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: "Еһтијатын бир һәдди вардыр ки, ону ашдыгда горхаглыға чевриләр.”

* * *

Һәдис 166: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Көмәк вә јардым (Рузи барәсиндә) еһтијаҹ олан гәдәр (Аллаһ тәрәфиндән) чатасыдыр.”

* * *

Һәдис 167: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: "Мө`мини зилләтә салан бир шејә онун мејл ҝөстәрмәси неҹә дә писдир.”

* * *

Һәдис 168: Имам Һәсән (ә) бујурур: "Сиз гыса мүддәт әрзиндә вә сајлы ҝүнләрдә јашајырсыныз, өлүм исә гәфилдән ҝәлир .”

* * *

Һәдис 169: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Елм өјрәтдијиниз вә ја елм өјрәндијиниз шәхслә јумшаг давранын.”

* * *

Һәдис 170: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Өлүмүмдән сонра үммәтим үчүн ән чох горхдуғум шәхс Гур`аны јанлыш тәфсир вә тә`вил едән шәхсдир.”

* * *

Һәдис 171: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Аллаһ-тәала Өз бәндәсинин төвбәсини ҹаны чыхана гәдәр гәбул едир.”

* * *

Һәдис 172: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Бир шәхсин гаиб бир шәхс барәсиндә етдији дуа даһа тез гәбул олар.”

* * *

Һәдис 173: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Гијамәтдә барәсиндә сорғу-суал оланан илк шеј намаздыр.”

* * *

Һәдис 174: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Тәәҹҹүб едирәм о кәсә ки, өлүм онун сорағында икән, о, дүнја истәјиндәдир.”

* * *

Һәдис 175: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Елм ахтарышында олан шәхсин рузисини Аллаһ јетирәр.”

* * *

Һәдис 176: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Мәним үммәтимә гаршы меһрибан оланла Аллаһ да меһрибан олар.”

* * *

Һәдис 177: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Мүсәлманларын гејбәтини етмәјин вә онларын ејибләрини арашдырмајын (ахтармајын).”

* * *

Һәдис 178: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Хош о кәсин һалына ки, Аллаһа ибадәт етмәк мүвәффәгијјәтинә наил олуб, ҝүнаһ вә хатасына исә ағлајыр.”

* * *

Һәдис 179: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Хош о кәсин һалына ки, арзулары гысадыр вә өмрүнү гәнимәт сајыр.”

* * *

Һәдис 180: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Әмәл етмәдән беһишт истәмәк ахмаглыгдыр.”

* * *

Һәдис 181: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Дил јарасы (тә`нә вурмаг) низә јарасындан даһа јандырыҹыдыр.”

* * *

Һәдис 182: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Башгаларынын өлүмүнү ҝөрдүјү һалда өз өлүмүнү унудан кәсә тәәҹҹүб едирәм.”

* * *

Һәдис 183: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Һәр ҝүн ҹанынын вә өмрүнүн әскилдијини ҝөрә-ҝөрә өлүм үчүн бир иш ҝөрмәјән кәсә тәәҹҹүб едирәм .”

* * *

Һәдис 184: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Тәәҹҹүб едирәм о кәсә ки, өлүм јатағындан горхур, лакин ҝүнаһдан узаглашмыр.”

* * *

Һәдис 185: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Дүнјада ҝедәҹәјини билдији һалда ахирәти үчүн азугә һазырламајан кәсә тәәҹҹүб едирәм.”

* * *

Һәдис 186: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "О кәсә тәәҹҹүб едирәм ки, данышдығы сөзләрин нә дүнјада она бир хејри вар, нә дә ахирәти үчүн саваб јазылыр.”

* * *

Һәдис 187: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "О кәсә тәәҹҹүб едирәм ки, өзүндән јухарыдакынын мәрһәмәтинә үмидвар олдуғу һалда, ондан асылы оланлары үмидсиз гајтарыр.”

* * *

Һәдис 188: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Халг бир шәхсин дилиндән горхарса, о шәхс ҹәһәннәм әһлидир.”

* * *

Һәдис 189: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: "Фүрсәтләри әлдән вермәк гәм-гүссә ҝәтирәр.”

* * *

Һәдис 190: Имам Казим (ә) бујурур: "Мө`мин тәрәзинин ики ҝөзү кимидир − иманы артдыгҹа, бәласы да артар.”

* * *

Һәдис 191: Имам Казим (ә) бујурур: "Өз (дин) гардашыны алдадан шәхс мәл`ундур.”

* * *

Һәдис 192: Имам Казим (ә) бујурур: "Өз (дин) гардашына нәсиһәт вермәјән (онун јахшылығыны истәмәјән) шәхс мәл`ундур.”

* * *

Һәдис 193: Имам Казим (ә) бујурур: "Өз (дин) гардашынын гејбәтини едән шәхс мәл`ундур.”

* * *

Һәдис 194: Имам Казим (ә) бујурур: "Аллаһдан горх, һаггы сөјлә − сәнин мәһвин онда олса да белә.”

* * *

Һәдис 195: Имам Казим (ә) бујурур: "Аллаһын ҝөндәрдији бүтүн пејғәмбәрләр сәхавәтли олмушлар.”

* * *

Һәдис 196: Имам Казим (ә) бујурур: "Узун јашајаҹағынызы өзүнүзә тәлгин етмәјин. Чүнки бу адамы һәрис едәр (тамаһландырар).”

* * *

Һәдис 197: Имам Казим (ә) бујурур: "Нәфсинлә ҹиһад ет ки, ону фајдасыз һәвәсләрдән горујасан.”

* * *

Һәдис 198: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Халгла хош кечинмәк ағыл нишанәсидир.”

* * *

Һәдис 199: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Ағылын ән јүксәк дәрәҹәси ҹәһли (билмәмәзлији) е`тираф етмәкдир.”

* * *

Һәдис 200: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: "Агилин еһтијаҹсызлығы онун елминә ҝөрәдир.”

"Мәнбәләр”

Нәһҹүл-бәлағә 123-124, 126-129, 133-134, 136, 138-141, 166, 278, 432-433, 435-437, 462, 463, 466, 468, 470, 478, 490-492, 499

Ү сул и -Кафи 5, 6, 8, 53, 89-95, 151, 213, 215, 356, 392-396, 398-401, 403-410, 428, 431, 434, 461, 465, 472, 473

Ф у ру и –Кафи 1-4

Вәсаилүш-шиә 131, 220, 436, 444, 469

Хисал 367

Мәкаримул-әхлаг 442

Әмали ( Шејх Сәдуг ) 307

Мустәдрәк у л-вәсаил 130, 137, 429, 438, 448, 449, 485

Т у һәф ү л-угул 125, 190, 271, 304, 305, 479, 480, 486

Гурәрул-һикәм 63, 76, 96-122, 135, 178-187, 198-212, 235, 245-259, 272, 288-300,307,-321, 357-366, 368-371, 373-379, 411-418, 450, 451, 454-457,464, 483, 488

Биһар 9, 188, 189, 439, 441, 445, 460, 474-477, 93,498

Иршадул-гулуб (Дејләми) 306, 324,440, 495

Сәфинәтул-биһар 72, 274, 402,458, 459, 500

Мәҹмуәји -Вәррам 84-88, 494

Исна Әшәријј ә 171-177, 322, 325-331

Әвалимул-улум 482

Вафи 323, 484

Нәһҹүл-фәсаһә 10-52, 54-62, 64-75, 77-83, 419, 427

Зәхаирул-үгба 497

Ҹам и ул-әхбар 301-303

Әнварул-бәһијјә 481

Сәвабул-ә`мал 430

У ддәтуд-даи 489

Г ү ррәтул-ујун 467

Тәраифул-һикәм 332-334, 335-355, 388, 397

Кәнзул-фәваид 446

Кәшфул-ғ үм мә 215,216, 471

Мәалимуд-дин 487

Ләалиј ү л-әхбар 453

М ә һәҹҹәтул-бәјза 142-144

Мунјәтул-мурид 169-170, 443, 447

Һ и лјәтул- ө влија 496

Ровзеји-биһар 132, 145-150, 152-165, 191-197, 217-210, 221-234, 236-244, 260-270, 275-277, 279-287, 433, 435, 452

Һәд ијјәтул-әһбаб 372

Мишкатул-әнвар 7

Category: МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН | Added by: IslamQadini (2012-10-11)
Views: 1455 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]